Поштовани КУПЦИ


Важно је да добро прочитате услове куповине и имате их у виду приликом поруџбине. На тај начин се штите права свих учесника од евентуалних злоупотреба у процесу купопродаје, те вас молимо да прихватите ове мере предострожности као обострану заштиту.
Услови куповине преко bbshop.abkanon.rs

1. Куповину робе могу извршити само лица старија од 18 година, и само на територији Србије. Купац је дужан је да при креирању налога наведе тачне податке.bbshop.abkanon.rs задржава право да изврши проверу валидности наведених података

2. Уколико на одређеној адреси не постоји фиксни телефон на име и презиме наручиоца, самим тим не постоји ни могућност провере истинитости поруџбине, те вас молимо да у том случају као адресу наведете место где је проверу могуће обавити

3. Уколико услови из тачке 3 и тачке 4 нису у целости испуњени, bbshop.abkanon.rs задржава право да без претходног обавештења наручиоцу не испоручи наручену робу

4. shop.rab.rs се обавезује да ће све ваше податке чувати у строгој тајности, да их неће уступати трећем лицу и да их ни на који начин неће употребити у друге сврхе осим у оне које су овде наведене

5. Уколико неки од наведених артикала тренутно није доступан, а понуђен је на продају, bbshop.abkanon.rs је обавезно да о томе извести наручиоца

6. Купац може да откаже поруџбину само пре него што се обави телефонска провера поруџбине, после чега креће реализација доставе

7. Купац је дужан да наручену робу прими лично или овластити некога да је прими у његово име, што овлашћени прималац потврђује својим подацима приликом преузимања робе

8. bbshop.abkanon.rsс ће пре слања робе наручиоцу сваки производ проверити и адекватно упаковати ради заштите у транспорту

9. Приликом преузимања робе проверите да ли садржај пошиљке одговара наруџбини и да евентуално није дошло до физичког оштећења приликом доставе. Рекламације те врсте морате уложити доносиоцу на лицу места!

10. Плаћање се врши уплатницом или вирманом, а пошиљку ће пратити и наш рачун.